قیمت نخ و نقشه و دار چله کشی آماده بافت کوچه باغ روستا - کد 1030

قیمت نخ و نقشه و دار چله کشی آماده بافت کوچه باغ روستا - کد  ۱۰۳۰ فرش آموز - در این بخش برای مطابان فرش اموزش , قیمت نخ و نقشه و لوازم آماده بافت تابلوفرش و دار چله  کشی شده اماده با چله پن
قیمت نخ و نقشه و دار چله کشی آماده بافت کوچه باغ روستا - کد  1030

قیمت نخ و نقشه و دار چله کشی آماده بافت کوچه باغ روستا - کد  ۱۰۳۰

فرش آموز - در این بخش برای مطابان فرش اموزش , قیمت نخ و نقشه و لوازم آماده بافت تابلوفرش و دار چله  کشی شده اماده با چله پنبه و ابریشم تابلوفرش منظره کوچه باغ روستاتعداد گره در عرض : ۶۷۰  , تعداد رج در طول : ۳۱۰ , تعداد رنگ : ۷۷ , تعداد ابریشم :  ۶ را مشاهده میکنید .

 

قیمت نخ و نقشه و دار چله کشی آماده بافت کوچه باغ روستا - کد  1030

 

لوازم آماده بافت منظره کوچه باغ روستا - کد F۱۰۳۰

  *

تعداد گره در عرض : ۶۷۰

تعداد رج در طول : ۳۱۰

تعداد رنگ : ۷۷

تعداد ابریشم :  ۶

  *

قیمت نخ و نقشه :  ۵۵۰.۰۰۰ تومان

 قيمت نخ و نقشه +چله ابريشم : ۹۲۰.۰۰۰  تومان

 قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :   ۶۰۰.۰۰۰ تومان

 قیمت  نخ و نقشه +  دارقالی چله کشی شده اماده ابریشم : ۱.۰۲۰.۰۰۰ تومان  

قیمت  نخ و نقشه +  دارقالی چله کشی شده اماده پنبه : ۷۰۰.۰۰۰ تومان

 *

اندازه این مدل به سانت :

۹۱  سانت عرض

۶۰ سانت ارتفاع

 رجشمار  ۵۰

 

اطلاعات بیشتر و خرید کلیک کنید